xo so soi cauKhám phá giá trị luật côngủa bộ luật dânự để thúc đẩy hiệnại hóaệhống quảnr

Tác giả: admin phân loại: 足球 thời gian phát hành: 2020-12-11 04:13

 Tác giả: Kong Xiangjun (Giáo sư Đại học Giao thông Thượng Hải, cựu hiệu trưởng trường luật Kay)

 Trong phiên họp tập thể lần thứ ○●◆…20 của Bộ Chính trị Trung ương, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chỉ ra rằng “Bộ luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ về nhân thân và tài sản giữa các thể nhân, pháp nhân và các pháp nhân dân sự khác” và “là tác phẩm phản ánh ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, an toàn tài sản và giao dịch. Bộ luật dân sự bảo vệ bình đẳng các quyền về mọi mặt như tiện lợi, hạnh ph◇▽◇úc trong cuộc sống và phẩm giá con người. " Bộ luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ nhân thân và tài sản giữa các chủ thể bình đẳng, thuộc phạm trù luật tư và được mệnh danh là “bách khoa toàn thư” về đời sống xã hội, “tuyên ngôn” dân quyền, “luật cơ bản” của nền kinh tế thị trường. Trên thực tế, bộ luật dân sự không chỉ là “bộ luật” của luật tư, mà còn có tác dụng lan tỏa pháp lý rất lớn, chứa đựng và phát sinh những giá trị luật công quan trọng.

 Coi trọng tác động lan tỏa của Bộ luật Dân sự và thể hiện vai trò cơ bản của nó trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc

 Là bộ luật đầu tiên được đặt tên là "Bộ luật" kể từ khi thành lập Trung Quốc mới, Bộ luật dân sự là một thành tựu lớn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ: “Bộ luật Dân sự chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, là đạo luật cơ bản làm vững chắc nền tảng, ổn định kỳ vọng, mang lại lợi ích lâu dài. Điều cần thi▽◁■□ết là tiến tới toàn diện pháp quyền và đẩy mạnh xây dựng nước xã hội chủ nghĩa bằng pháp quyền. Phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và củng cố hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa cơ bản có ý nghĩa to lớn đối với việc tuân thủ tư tưởng phát triển lấy con người làm trung tâm, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân theo quy định của pháp luật, thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc phát triển, th-☆•▼úc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia. " Ông cũng nhấn mạnh: "Bộ luật Dân sự là cơ quan thể chế quan trọng để quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật. Nhiều quy định liên quan trực tiếp đến các cơ quan nhà nước có liên quan và liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân và pháp nhân." Điều này cho thấy Bộ luật dân sự được xây dựng nhằm điều chỉnh mối quan hệ giữa luật tư và điều chỉnh hành vi của luật tư. Là chức năng chính, nhưng nó cũng phân định rõ phạm vi, ranh giới của các cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tạo thành các chuẩn mực và ràng buộc của quyền lực công. Đây là tác động lan tỏa pháp lý của Bộ luật Dân sự, điều này cho thấy Bộ luật Dân sự không chỉ là luật dân sự cơ bản, mà còn là luật cơ bản điều chỉnh và hạn ch★▷=…ế quyền lực công.

 Giá trị và chức năng chính của Bộ luật dân sự thể hiện ở hai khía cạnh: bảo vệ quyền và hạn chế quyền lực. Thứ nhất, Bộ luật Dân sự điều chỉnh các quan hệ về nhân thân, tài sản giữa thể nhân, pháp nhân và các chủ thể dân sự khác không thể tách rời sản xuất và đời sống của nhân dân, có liên quan mật thiết đến sự phát triển của mọi tầng lớp xã hội. Nếu Bộ luật Dân sự được thực hiện tốt thì quyền và lợi ích của người dân sẽ được pháp luật bảo vệ, mối quan hệ tương tác giữa mọi người sẽ trật tự hơn, xã hội hài hòa hơn, góp phần xây dựng nền tảng xã hội là quản trị nhà nước và nhân dân. Tích cực tham gia triển khai, thực hiện Bộ luật dân sự là yêu cầu tất yếu để tiến tới xây dựng đất nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền, xã hội pháp quyền, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia. Thứ hai, Bộ luật Dân sự xác định hình thức của một loạt các thành tựu thể chế quan trọng mà Trung Quốc đã đạt được trong những năm qua nhờ thực hiện hệ thống kinh t◁=…■ế thị trường xã hội chủ nghĩa và tăng cường xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đ■…ồng thời là cơ quan vận chuyển thể ch◇◇◇ế quan trọng cho nhà nước pháp quyền toàn diện. Việc thực hiện Bộ luật dân sự giúp làm rõ ranh giới cơ bản giữa nhà nước và xã hội, chính phủ và thị trường, hình thành những ràng buộc cần thiết đối với quyền lực công, thúc đẩy hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, đây chính là biểu hiện giá trị của luật công trong Bộ luật dân sự.

 Vì vậy, chúng ta không chỉ nhìn vào bộ luật dân sự ở góc độ bộ luật dân sự, đi sâu tìm hiểu nội hàm của bộ luật dân sự, phát huy hết vai trò của bộ luật dân sự trong việc điều chỉnh các quan hệ dân sự bình đẳng; ch=△□▼úng ta còn phải xem các bộ luật dân sự ngoài bộ luật dân sự và chú ý đến tác động lan tỏa của bộ luật dân sự. Nhận thức được ảnh hưởng của các yếu tố và lực lượng bên ngoài bộ luật dân sự đến việc thực thi bộ luật dân sự trên thực tế, nắm bắt chính xác và phát huy h-•▪ết vai trò cơ bản của bộ luật dân sự trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc.

 Việc phát huy và phát huy giá trị pháp luật của Bộ luật dân sự có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong thời điểm nền quản trị quốc gia đứng trước nhiều nhiệm vụ và yêu cầu mới. Chúng ta phải nhận thức rõ rằng so với yêu cầu phát triển của đảng và đất nước, so với kỳ vọng của nhân dân, so với mục tiêu thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị, công tác xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc vẫn còn một số lĩnh vực cần cải thiện hơn nữa. Ví dụ, một số luật, quy định chưa phản ánh đầy đủ quy luật khách quan và ý chí của nhân dân, chưa xác định được mục tiêu và khả năng vận hành; một số thành viên trong xã hội chưa có ý thức tôn trọng pháp luật và tuân thủ pháp luật; một số cán bộ quốc dân, nhất là cán bộ lãnh đạo chưa có ý thức tuân thủ pháp luật. , thiếu khả năng. Sự tồn tại của những vấn đề này cản trở sự phát triển của đảng và nhà nước và việc cải thiện hiện đại hóa quản trị nhà nước, đồng thời nó cũng gây ra lo ngại rằng liệu bộ luật dân sự có thể được thực thi một cách hiệu quả hay không. Để giải quyết những vấn đề nêu trên, chúng ta không chỉ phát huy quyền lực tự tổ chức trong luật dân sự, thể hiện các chuẩn mực luật dân sự, xây dựng văn hóa quyền mà còn phải phát huy giá trị luật công của bộ luật dân sự, hình thành một quy định hữu hiệu và ràng buộc quyền lực công một cách thể ch★●ế hóa, và sau đó đáp ứng với nền quản trị quốc gia. Nhiều yêu cầu mới do hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản trị đặt ra lặp lại các nhiệm vụ mới mà nhà nước pháp quyền đặt ra ở Trung Quốc.

 Phát huy hết vai trò của Bộ luật Dân sự trong việc điều chỉnh và hạn chế quyền lực công

 Vai trò của Bộ luật dân sự trong việc điều chỉnh và hạn chế quyền lực công là cơ bản, toàn diện và phổ biến, được thể hiện trên tất cả các khía cạnh của pháp luật dân sự và thực thi pháp luật hành chính.

 Bộ luật Dân sự quy định và hạn ch◇▲•ế các hoạt động lập pháp. Bộ luật Dân sự của Trung Quốc được xây dựng trên cơ sở tích hợp nhiều luật riêng lẻ có liên quan, thông qua hệ thống hóa khoa học và đổi mới k☆…□•ế thừa. Đây là kết quả của việc hệ thống hóa một cách có hệ thống và nó phải là luật chỉ huy trong lĩnh vực dân sự. Tuy nhiên, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, các quan hệ xã hội rất phức tạp và có tính thay đổi cao, sự điều chỉnh của pháp luật tất yếu mang tính năng động và đa dạng. Trong bối cảnh nhiều cấp quyền lập pháp ở nước ta, việc làm thế nào để đảm bảo tính thống nhất của việc thực hiện bộ luật dân sự trong nhiều nền luật là một thách thức mới ở một mức độ nhất định. Lấy việc bảo vệ quyền công dân làm ví dụ. Các quy định trong hi◆……ến pháp của Trung Quốc về quyền công dân mang tính hoạch định và tuyên bố nhiều hơn, đồng thời việc thực thi ch◇-…úng dựa vào các luật đặc biệt. Bộ luật dân sự là luật cơ bản trực ti•=ếp thực hiện các điều khoản bảo vệ quyền theo hi△▲ến pháp. Bộ luật dân sự có chức năng và giá trị như bán hiến pháp hoặc hiến pháp dân sự trong lĩnh vực dân sự. Vị trí trong việc bảo vệ các quyền là vượt trội. Hơn nữa, Điều 8 trong Luật Lập pháp của Trung Quốc quy định rằng hệ thống dân sự cơ bản là bảo lưu pháp lý chỉ có thể được ban hành bằng luật, và bộ luật dân sự chỉ có thể là luật chi phối để bảo vệ các quyền, không thể bị cắt và phân chia theo ý muốn. Chính vì vị trí pháp lý cao hơn của Bộ luật Dân sự mà việc xây dựng các luật, quy định khác và các văn bản quy phạm pháp luật phải tạo ra ý thức tôn trọng Bộ luật dân sự. Theo Bộ luật Dân sự, trừ khi được ủy quyền và cần thiết (chẳng hạn như điều khoản loại trừ trong Bộ luật Dân sự), hoạt động lập pháp không thể hạn chế hoặc tước bỏ các quyền dân sự cơ bản, và không thể đặt ra các ngoại lệ một cách bừa bãi. Những quy định, hạn chế của BLDS đối với hoạt động lập pháp còn thể hiện ở chỗ, sau khi BLDS được ban hành và thực hiện, những đạo luật, quy định và cách hiểu tư pháp hiện hành không phù hợp với quy định và nguyên tắc của BLDS cần được dọn dẹp kịp thời, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; Cũng cần phát huy vai trò giải thích pháp luật, làm rõ kịp thời ý nghĩa của các quy định pháp luật và cơ sở pháp lý áp dụng, duy trì tính ổn định và tính thích ứng của Bộ luật dân sự.

 Bộ luật dân sự quy định và hạn chế các hoạt động thi hành pháp luật hành chính và cung cấp nguồn luật bổ sung cho quy phạm pháp luật hành chính. Thi hành pháp luật hành chính liên quan đ■●▲◆ến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, và việc xử lý mối quan hệ giữa quy phạm pháp luật hành chính và quy phạm pháp luật dân sự trong thực thi pháp luật hành chính có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ quyền của công dân và bảo đảm việc thực thi pháp luật dân sự. Trong tiến trình pháp quyền toàn diện của Trung Quốc, việc kiềm chế quyền lực của chính phủ luôn là một chủ đề quan trọng. Ví dụ, Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa △■…-18 đã đề xuất "tăng cường hạn chế và giám sát quyền lực hành chính." "Ý kiến ​​của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện về đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới" nêu rõ: "Thiết lập cơ chế giám sát và hạn chế quyền lực hành chính toàn diện. Thực hiện đầy đủ các chức năng của chính phủ theo quy định của pháp luật, th=▪úc đẩy luật hóa thể chế, chức năng, quyền hạn, thủ tục và trách nhiệm, thực hiện chính quyền Một danh sách các quyền hạn và trách nhiệm. ”Ràng buộc quyền lực của chính phủ không thể là những lời nói suông, cũng như không thể chỉ dựa vào các hệ thống và biện pháp hành chính như danh sách tiêu cực của các quyền hạn và trách nhiệm của chính phủ. Cần phải có một hệ thống pháp luật phối hợp và hệ thống hơn. Phạm vi quyền là ranh giới của quyền lực, khi các quyền dân sự được công khai hóa một cách đầy đủ và được bảo vệ một cách hiệu quả thì ranh giới hành vi của chính quyền trở nên rõ ràng hơn. Theo nghĩa này, Bộ luật Dân sự làm rõ ranh giới giữa quyền và quyền hạn bằng cách xác lập và bảo đảm các quyền dân sự, tất nhiên, đó là luật cơ bản hạn chế quyền lực của chính phủ. Chỉ bằng cách thực hiện có hiệu quả Bộ luật Dân sự và bảo vệ đầy đủ các quyền thì quyền lực mới có thể được giữ trong lồng và đặt nền móng vững chắc cho nhà nước pháp quyền. Đồng thời, bộ luật dân sự không chỉ là luật cơ bản trong lĩnh vực dân sự, mà còn là luật cơ bản của luật hành chính theo một nghĩa nào đó. Các nguyên tắc của pháp luật dân sự (như nguyên tắc lương thiện), tinh thần của pháp luật dân sự và thậm chí là các quy phạm của pháp luật dân sự (như luật hợp đồng) đều có thể trở thành nguồn bổ sung của pháp luật hành chính khi chưa có quy định cụ thể, bạn có thể tham khảo các quy định của bộ luật dân sự để nâng cao trình độ pháp quyền hành chính. 。Sự tương tác lành mạnh giữa bộ luật dân sự và luật hành chính giúp đạt được sự thống nhất giữa bảo vệ quyền và hạn chế quyền lực.

 Bộ luật Dân sự quy định và hạn chế việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đảng, nhà nước và cán bộ lãnh đạo các cấp. Các cơ quan đảng và nhà nước tham gia rất nhiều công việc và hoạt động liên quan đến quyền công dân, làm thế nào để nâng cao ý thức pháp luật dân sự trong công tác và nghiêm t••●★úc tôn trọng quyền công dân là một khía cạnh quan trọng và là yêu cầu tất yếu của việc xây dựng chính phủ pháp quyền. Mức độ và hiệu lực thi hành của Bộ luật Dân sự là thước đo quan trọng để đo lường hiệu quả hoạt động phục vụ nhân dân của các cơ quan đảng, nhà nước ở các cấp. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ: “Các cơ quan nhà nước phải rõ ràng về phạm vi, ranh giới hành động và hoạt động của mình trong thực thi công vụ, quyền hạn của mình. Đ◆••ồng thời, các cơ quan nhà nước, cơ quan giám sát và cơ quan tư pháp có liên quan phải thực hiện chức năng, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền công dân không bị xâm phạm, th▼◇●▪úc đẩy quan hệ dân sự hài hòa, trật tự. ”Chính quyền các cấp cần đảm bảo việc thực thi có hiệu quả Bộ luật dân sự là một trọng tâm quan trọng. Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ pháp quyền, coi Bộ luật dân sự là chuẩn mực quan trọng để ra quyết định hành chính, quản lý hành chính và giám sát hành chính. Không được tự ý ra quy●○▼△ết định làm mất quyền lợi hợp pháp và Mức độ và hiệu quả xét xử các vụ án sẽ nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án và sự tín nhiệm của ngành tư pháp. Cán bộ lãnh đạo các cấp phải nêu gương trong học tập, chấp hành và bảo vệ Bộ luật dân sự, nâng cao trình độ, năng lực sử dụng Bộ luật dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, bảo đảm hài hòa, ổn định xã hội.

 Tóm lại, sứ mệnh của Bộ luật Dân sự là đặc biệt, không chỉ là bộ luật riêng mà còn có giá trị lan tỏa của luật công rất rõ ràng, cần h▪▪▷ết sức lưu ý. Chỉ khi phát huy hết vai trò của Bộ luật Dân sự trong việc điều chỉnh, hạn ch◆☆-◇ế quyền lực công, thúc đẩy quan niệm về quyền, trách nhiệm và quy tắc thì mới có thể bảo vệ tốt hơn trí tuệ của nhân dân, đ◁=★★ồng thời góp phần thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị trên cơ sở bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. [Chỉnh sửa: Guo Mengyuan]xo so soi cau

xo so soi cauKhám phá giá trị luật công của bộ luật dân sự để thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trịkeo nha cai caiĐội tuyển bóng bàn Trung Quốc ở

“Ông ấy tốt với tôi quá, ôm ông ấy một cái đi!” Mới đây, ba bệnh nhân viêm phổi mạch vành mới từ Vũ Hán chạy đến Nam Kinh để bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên của đội y tế Giang Tô. Li Rongxiang, một người đàn ông Vũ Hán đã ngoài 70 tuổi, hào hứng gửi một “công chúa” cho bác sĩ Dương Cương. "Ôm" cái ôm này, cư dân mạng đổ xô vào tìm kiếm nóng hổi bình luận rằng "quả thật là rất tốt". Người vợ đã tử vong. Người chăm sóc y tế đồng hành đưa ông lão 70 tuổi ra ngoài. Ngày 14/2 năm nay, Li Rongxiang, người tiếp tục khó thở và tứ chi, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô. Khi được đưa vào Phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện số 1 Vũ Hán do Đội y tế chuyên sâu Vũ Hán tiếp quản, tình trạng của anh rất nghiêm trọng, trong 30 ngày nằm viện, người vợ ngủ ở giường bên cạnh đã qua đời vì thể trạng kém.

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='saguu'></tfoot>

   <i id='m6s20'><tr id='k0c4q'><dt id='o22s'><q id='sk02'><span id='fddz'><b id='rxp1'><form id='8owmm'><ins id='02gi'></ins><ul id='4mcs6'></ul><sub id='gcu84'></sub></form><legend id='gs8q8'></legend><bdo id='4o40'><pre id='seky'><center id='wwky4'></center></pre></bdo></b><th id='y6qy2'></th></span></q></dt></tr></i><div id='eo68c'><tfoot id='s0a82'></tfoot><dl id='46g0'><fieldset id='sg6s'></fieldset></dl></div>
   <legend id='yug4s'><style id='Teftc'><dir id='m4ks'><q id='e86s0'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>