keo bong đa nha cai_[Lý thuyết mới về thực hành] Xây dựng hệốchí sách iến lược về an ni

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2020-12-24 05:04

 Ghi ch◆•ú của người biên tập: Để tiếp tục nghiên cứu, công khai và thực hiện những tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, thúc đẩy việc sử dụng các lý thuy◇=◇ết đổi mới của đảng để trang bị trí óc, hướng dẫn thực hành và thúc đẩy công việc, đ…△☆▪ồng thời chuyển đổi tốt hơn lợi thế thể ch◇▪ế thành hiệu quả quản trị, Cục quản lý không gian mạng trung ương và Quảng Minh Daily News đã phối hợp tổ chức chuyên mục phổ biến lý thuyết trực tuyến "Lý thuyết mới về thực hành", và liên tiếp tung ra một loạt các bản thảo lý thuyết và các tác phẩm truyền thông mới trên Guangming.com để phân tích logic nội tại giữa lý thuyết và thực hành, vì vậy hãy theo dõi.

 Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng chỉ rõ cần phát triển nông nghiệp hiện đại, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, điều chỉnh và tối ưu hóa cơ cấu nông nghiệp, đẩy nhanh xây dựng hệ thống công nghiệp nông nghiệp, hệ thống sản xuất và hệ thống quản lý hiện đại, th◇•…★úc đẩy nông nghiệp chuyển từ tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, cải tiến đổi mới và cạnh tranh nông nghiệp Nâng cao chất lượng nông sản, hiệu quả và chất lượng tổng thể. Tình hình quốc t…○◁-ế và trong nước hiện nay rất phức tạp, các lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, an ninh, chính trị đang có sự điều chỉnh sâu sắc. Chúng ta cần xem xét lại tình hình hiện tại và nhận ra tình hình mới và những yêu cầu mới mà ngành ngũ cốc của Trung Quốc đang phải đối mặt, đồng thời đặt ra mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách chi◁●-ến lược về an ninh lương thực của Trung Quốc trong thời kỳ mới để "đảm bảo an ninh nguồn cung lương thực và giữ vững công ăn việc làm của người dân Trung Quốc".

 1. Ngành ngũ cốc của Trung Quốc đang đối mặt với những tình huống và yêu cầu mới

 Hiện ngành ngũ cốc của Trung Quốc đang phải đối mặt với những tình hình và yêu cầu mới, và các nhiệm vụ lớn như đảm bảo cung cấp lương thực và an ninh lương thực càng trở nên cấp thi◆-★○ết. Năm 201-▲●9, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tham gia thảo luận của đoàn đại biểu tỉnh Hà Nam tại Kỳ họp thứ hai của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 13 và nhấn mạnh rằng việc đảm bảo cung cấp các sản phẩm nông nghiệp quan trọng, đặc biệt là ngũ cốc, là nhiệm vụ hàng đầu của việc thực hiện chi…★◆=ến lược phục h…=☆ồi nông thôn. “Đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng K•▽▲▼ế hoạch ●--▼5 năm phát triển kinh tế và xã hội quốc gia lần thứ mười bốn và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035”, đã được Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa 1○•◆9 xem xét và thông qua, chỉ ra rằng giải quy◇◆ết vấn đề “ba nông thôn” vẫn là “phần mười”. Trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ tư, công việc của toàn đảng được ưu tiên hàng đầu. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành ngũ cốc Trung Quốc, chúng ta cần hiểu một cách khoa học những thay đổi mới trong phát triển trong và ngoài nước, đồng thời phân tích và phán đoán những yêu cầu mới đối với tình hình mới từ mọi góc độ.

 Nhu cầu của người tiêu dùng ti-▼○ếp tục nâng cấp. Với mức sống được cải thiện qua từng năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân đối với thực phẩm xanh, hữu cơ, tốt cho sức khỏe và các thực phẩm chất lượng cao khác tiếp tục tăng lên, nâng cấp từ “ăn ngon” lên “ăn ngon”. Ngược lại, trong một thời gian dài, sự gia tăng trên một đơn vị sản lượng của ngành ngũ cốc Trung Quốc chủ yếu dựa vào đầu vào của một lượng lớn các sản phẩm hóa học hiện đại như phân bón và thuốc trừ sâu, và vẫn khó đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe của người dân ở một mức độ nhất định. Sự mâu thuẫn cung - cầu lệch lạc giữa nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao và sản xuất và cung cấp thực phẩm của Trung Quốc cần được giải quyết cấp bách.

 Những hạn chế về tài nguyên và môi trường mang lại áp lực mới. Kể từ khi cải cách và mở cửa, sự phát triển nông nghiệp của Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn, trở thành nước sản xuất lương thực lớn nhất th▼◇◇☆ế giới và đạt được mục tiêu an ninh lương thực là tự t▼□◇▪úc cơ bản về ngũ cốc và an ninh lương thực tuyệt đối. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, sau khi xây dựng “Kế hoạch •☆•◆5 năm lần thứ 13”, sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học và công nghệ, sức mạnh toàn diện của Trung Quốc đã tăng lên một tầm cao mới, hiện đại hóa nông nghiệp ngày càng tiến bộ. Nhưng đồng thời, chất lượng đất canh tác ở nước ta ngày càng suy giảm, ô nhiễm. Dựa trên tình hình hiện tại và hướng tới tương lai, ngành ngũ cốc của Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những hạn chế ngày càng gay gắt về tài nguyên và môi trường.

 Những thay đổi của khoa học và công nghệ đã mang lại động lực mới. Năm ●•△•2019, tỷ lệ đóng góp của khoa học và công nghệ nông nghiệp ở Trung Quốc đạt 59,2%, và đổi mới công nghệ đã trở thành yếu tố then chốt trong sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm. Đánh giá từ thực tiễn phát triển hiện nay của đổi mới khoa học và công nghệ trong ngành ngũ cốc của Trung Quốc, cần phát huy đầy đủ vai trò hỗ trợ của những thay đổi công nghệ trong sản xuất lương thực, đẩy nhanh chuyển đổi công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, giảm tiêu thụ công nghệ và thiết bị công nghệ, đồng thời tăng tỷ lệ áp dụng khoa học và công nghệ và đóng góp của tiến bộ công nghệ. Đẩy nhanh sự phát triển chất lượng cao của ngành ngũ cốc.

 Môi trường thị trường quốc t…▼○◇ế vĩ mô phức tạp đặt ra những thách thức mới. Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố phi truyền thống như đại dịch sưng phổi mới và địa chính trị, các yếu tố bất ổn của nền kinh tế và trật tự thế giới đã gia tăng đáng kể, và an ninh lương thực một lần nữa trở thành tâm điểm ch=▼ú ý của th△■△◆ế giới. Môi trường thị trường ngũ cốc trên thế giới ngày càng trở nên phức tạp đặt ra thách thức lớn đối với nước ta.

 Đổi mới tổ chức công nghiệp cung cấp sức sống mới. Với sự phát triển của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp của Trung Quốc, tổ chức công nghiệp sản xuất ngũ cốc của Trung Quốc ti■▽★△ếp tục phát triển, và một số cơ sở sản xuất ngũ cốc hiện đại quy mô lớn và trình độ cao đã xuất hiện, chẳng hạn như hợp tác xã và trang trại gia đình. Các hình thức tổ chức công nghiệp đa dạng có lợi hơn cho sự phát triển bền vững và chất lượng cao của ngành ngũ cốc Trung Quốc.

 Những thay đổi về chính sách vĩ mô mang lại những cơ hội mới. Chính sách hỗ trợ ngành ngũ cốc của Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành ngũ cốc của Trung Quốc, nhưng chính sách hỗ trợ ngành ngũ cốc hiện tại của Trung Quốc cũng không sử dụng đủ hiệu quả các ngu◆▷▼◇ồn tài nguyên thiên nhiên như nước và đất và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giá tiếp tục gây tốn kém Nhiều vấn đề như tăng. Trong môi trường mới phức tạp hiện nay, việc đẩy nhanh cải cách chính sách hỗ trợ ngành ngũ cốc và xây dựng hệ thống chính sách chiến lược an ninh lương thực của Trung Quốc trong thời kỳ mới là cấp thi◇•-▲ết.

 2. Mục tiêu và ý tưởng cụ thể của việc xây dựng hệ thống chính sách chi◆▪◇ến lược an ninh lương thực của Trung Quốc trong thời kỳ mới

 Để xây dựng hệ thống chính sách chiến lược an ninh lương thực của Trung Quốc trong thời kỳ mới, cần căn cứ vào điều kiện cơ bản của đất nước và các giai đoạn phát triển, xác định một cách khoa học phương hướng phát triển và làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện chính sách dựa trên những vấn đề then chốt của ngành công nghiệp thực phẩm. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng chỉ rõ, trước tình hình mới, cần nỗ lực giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc sâu sắc trong phát triển nông nghiệp, tập trung vào cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, khả năng chống chịu rủi ro và mức độ hiện đại hóa nông nghiệp. Nhìn chung, hệ thống chính sách chiến lược an ninh lương thực của Trung Quốc trong tương lai cần tập trung vào ba mục tiêu sau: một là ổn định diện tích sản xuất ngũ cốc và mức sản lượng, tăng tốc cải thiện chất lượng lương thực; hai là tăng đáng kể hiệu quả của các yếu tố sản xuất và giảm bớt áp lực đối với tài nguyên đất và nước; Tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành ngũ cốc, quản lý và kiểm soát các cú sốc nước ngoài, và tăng thu nhập từ trồng ngũ cốc một cách ổn định. Theo các mục tiêu khác nhau, xây dựng các chính sách tương ứng, cuối cùng là hình thành hệ thống chính sách chiến lược mới về an ninh lương thực trong thời kỳ mới.

 Tạo chính sách điều chỉnh cơ cấu và tối ưu hóa các chính sách hỗ trợ liên quan hiện có. Cần phải thích ứng với yêu cầu bảo đảm nền kinh t☆□ế quốc dân và dân sinh, lấy bảo đảm an ninh lương thực quốc gia làm trọng điểm, cải thiện hệ thống hỗ trợ và bảo vệ nông nghiệp. Trên cơ sở đảm bảo năng lực sản xuất ngũ cốc trong nước, thiết lập ý tưởng cơ bản về trợ cấp sản xuất ngũ cốc, ổn định trợ cấp sản xuất ngũ cốc trong ngắn hạn và tăng dần trợ cấp sản xuất ngũ cốc trong trung và dài hạn. Trước tiên phải ủng hộ việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất, theo hướng cơ bản là nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trên cơ sở đảm bảo cung cấp hiệu quả đầu ra, tối ưu hóa cơ cấu sản xuất sản phẩm và định hướng thị trường, tích cực hướng dẫn nông dân đưa ra quy▼=◁=ết định tr•=▽▼ồng phù hợp. Thứ hai, chúng ta phải cải cách và tối ưu hóa các chính sách hỗ trợ hiện có, đồng thời phát huy vai trò phân bổ nguồn lực thị trường. Cần giữ nguyên và giảm dần giá mua tối thiểu của hai khẩu phần chính, đồng thời ổn định hoặc tăng hỗ trợ trợ cấp mua máy móc nông nghiệp, bảo hiểm tài chính, bảo vệ môi trường tài nguyên, mở rộng không gian chính sách “hộp xanh” và đẩy nhanh việc xây dựng chính sách hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu. Chuyển các khoản trợ cấp đất đai hiện có thành các khoản trợ cấp thu nhập trực tiếp không liên kết cho các nhà sản xuất và khai thác quy mô lớn, đ☆○▼▷ồng thời mở rộng các chính sách trợ cấp bỏ hoang thí điểm ở các khu vực thích hợp.

 Cải thiện hỗ trợ nghiên cứu khoa học và đẩy nhanh việc tr▷◇-=ồng các chủ đề mới. Tăng cường thiết kế cấp cao nhất và làm rõ bố cục chi-•■ến lược của nghiên cứu khoa học trong ngành ngũ cốc. Tích hợp đầy đủ các nguồn lực như tổ chức nghiên cứu khoa học, nhân sự và k○•▲▪ết quả nghiên cứu, xây dựng nền tảng chia sẻ nghiên cứu khoa học, tránh đấu tranh lẫn nhau, nâng cao tỷ lệ chuyển đổi thành công của k▲○▲▼ết quả nghiên cứu khoa học. Tăng quỹ tài chính của trung ương và địa phương để hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ và phát triển ngành ngũ cốc, tìm kiếm cơ chế phân phối lợi nhuận hợp lý. Quan tâm đào tạo cán bộ nghiên cứu khoa học, khuyến khích và hỗ trợ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khoa học thành lập các khóa học liên quan, tìm ki▽-…■ếm cơ chế trao đổi nhân tài, tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở, tổ chức quốc tế và trong nước, ch□…ú trọng hợp tác giữa cơ sở nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp thực phẩm. Trao đổi, tập trung định hướng mục tiêu, nâng cao tính thực tiễn của k▽☆ết quả nghiên cứu khoa học.

 Đổi mới cơ chế bảo quản ngũ cốc và thi=▼ết lập hệ thống bảo quản ngũ cốc nhiều cấp. Trong những năm gần đây, hoạt động thu mua và dự trữ ngũ cốc chủ yếu của Trung Quốc đã có xu hướng phát triển đa dạng, tuy nhiên, do nhà nước chủ yếu trợ cấp cho các doanh nghiệp thu mua và tích trữ dựa trên lượng ngũ cốc dự trữ nên lợi ích của các doanh nghiệp thu mua và dự trữ nghiêng về lượng ngũ cốc trong kho, và thi△◁★=ếu sự lưu thông tổng thể ngũ cốc trong nước. Xem xét hiệu quả, việc cải cách cơ chế dự trữ ngũ cốc sắp xảy ra. Trước hết, với định hướng thị trường hóa, cần thiết lập hạn ngạch thu mua hợp lý, với mục tiêu cốt lõi là đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Thứ hai, ch◆-úng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển và đưa các công ty ngũ cốc có liên quan trong nước vào bộ phận chính đảm nhận nhiệm vụ thu mua và dự trữ. Nhà nước sẽ trợ cấp nhất định để xây dựng liên doanh nhiều bên do nhà nước, các doanh nghiệp thu mua và bảo quản chuyên nghiệp và các doanh nghiệp ngũ cốc thành lập. Hệ thống thu mua và lưu trữ ngũ cốc phân cấp và xây dựng nền tảng trao đổi thông tin trên toàn quốc, dựa trên các công cụ thông tin như Internet, dữ liệu lớn và các công cụ giao thông thời đại mới như đường sắt tốc độ cao, để cải thiện hiệu quả phân bổ ngũ cốc trên toàn quốc. Cuối cùng, ch◁★úng ta phải làm phong phú thêm nội hàm của trữ lượng ngũ cốc. Thứ nhất là xem xét toàn diện các yếu tố như cung cầu, áp lực dự trữ, yêu cầu sinh thái để ổn định sản xuất và đảm bảo năng lực sản xuất đạt “trữ lượng ngũ cốc trên mặt đất”; thứ hai là đẩy nhanh tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ trong sản xuất ngũ cốc, nâng cao sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc Mức độ và hiệu quả sử dụng tài nguyên, để đạt được "công nghệ bảo quản ngũ cốc"; thứ ba là tuyên truyền và giáo dục nông dân nâng cao khả năng lưu trữ của chính họ, giảm lượng chất thải do thao tác không đ▪○◁▽úng trong quá trình bảo quản và đạt được "trữ lượng ngũ cốc cho người dân".

 Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành ngũ cốc và tăng cường hỗ trợ xây dựng thương hiệu. Là một quốc gia lớn về sản xuất, tiêu thụ và thương mại ngũ cốc, Trung Quốc không có quyền nổi ti•▽ếng trên thị trường ngũ cốc quốc tế, nguyên nhân cơ bản là do ngành ngũ cốc của Trung Quốc có khả năng cạnh tranh quốc t▷▷ế tương đối thấp về chất lượng sản phẩm và hiệu quả tăng trưởng ngũ cốc. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta nên đẩy nhanh việc xây dựng toàn bộ chuỗi ngành ngũ cốc. Tuân thủ việc thực hiện các chính sách phù hợp với điều kiện của địa phương và doanh nghiệp, thúc đẩy toàn bộ hoạt động chuỗi ngành, liên k○○▼ết công nghiệp, liên k▷□-▲ết công nghiệp và các mô hình th◇▲★●úc đẩy dịch vụ sau sản xuất, xây dựng cầu nối thông tin thông suốt giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng, hướng dẫn các ngu▷■●ồn lực trong nhiều liên k★…▷ết. Phân bổ hiệu quả, tăng cường hỗ trợ khoa học và công nghệ trong chuỗi công nghiệp, và hiện thực hóa sự phát triển hiệu quả, phối hợp, lành mạnh và bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm. Thứ hai, chúng ta phải tăng cường xây dựng thương hiệu ngành ngũ cốc. Một mặt, nó được th▷=úc đẩy bởi hiệu ứng thương hiệu để nâng cao hiệu quả giá trị gia tăng của chuỗi ngành ngũ cốc; mặt khác, các sản phẩm thương hiệu được sử dụng làm vật mang để tăng khả năng hiển thị của các sản phẩm ngũ cốc của Trung Quốc trên thị trường quốc tế và tăng ảnh hưởng của ngành ngũ cốc Trung Quốc trên thị trường ngũ cốc quốc tế.

 Tích cực sử dụng thị trường nước ngoài và đa dạng hóa cơ cấu nguồn nhập khẩu. Đối mặt với môi trường toàn cầu mới, Trung Quốc cần xây dựng kế hoạch bố trí quốc gia để nhập khẩu các giống lương thực quan trọng một cách khoa học, xác định một cách khoa học mức độ an ninh nội địa của các giống lương thực quan trọng và đảm bảo an ninh nguồn cung cấp lương thực của Trung Quốc. Trước h◆•□◆ết, ch○•▷▼úng ta phải nắm bắt nhịp độ nhập khẩu, theo ý tưởng cơ bản là bổ sung khoảng trống của thị trường nội địa, duy trì sự ổn định của thị trường trong nước, tránh nhập khẩu không cần thiết. Thứ hai, tăng cường đàm phán và liên lạc với các nước khác để đảm bảo kiểm soát hiệu quả quy mô nhập khẩu. Trong các cuộc đàm phán thương mại đa phương trong tương lai, hãy tuân thủ nguyên tắc cơ bản là không giảm mức bảo hộ thuế quan của hai khẩu phần chính và đa dạng hóa cách bố trí ngũ cốc của Trung Quốc theo tiền đề ưu tiên ở ngoại vi. Nguồn nhập khẩu giống thiếu hụt làm giảm các yếu tố bất ổn trong quá trình thương mại. Hơn nữa, ch●◆▽=úng ta phải từng bước tiến tới tự do hóa thị trường trong nước. Quy mô thị trường của nước ta là rất lớn và tác động của nó đối với thị trường lương thực th□•★ế giới là rất lớn. Để tránh tác động quá mức đ□△▽ến thị trường quốc t▽●=☆ế và trong nước, chúng ta nên tuân thủ nguyên tắc tự do hóa từng bước, đồng thời sử dụng thị trường quốc t=▽ế để bổ sung nguồn cung lương thực trong nước, đ□•■ồng thời đẩy mạnh cạnh tranh trong ngành thực phẩm trong nước. lực lượng.

 (Tác giả: Giáo sư Kinh tế và Quản lý, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, trợ giảng ti▽●◁▼ến sĩ, giám đốc Trung tâm Quốc gia về Thị trường Nông sản Han Yijun, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc; Giáo sư Kinh tế và Quản lý, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, trợ giảng ti■△ến sĩ, Trung tâm Nghiên cứu Thị trường Nông nghiệp Quốc gia, Phó giám đốc Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, Zhao Xia ) [Chỉnh sửa: Zhu Yanjing]

keo bong đa nha cai_[Lý thuyết mới về thực hành] Xây dựng hệ thống chính sách chiến lược về an ninh lương thực trong thời kỳ mới

Reference News Network ngày 30 tháng 10 đưa tin rằng tờ South China Morning Post của Hồng Kông đã công bố một báo cáo vào ngày 28 tháng 10 rằng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng loại bỏ “yếu tố phản chu kỳ” khỏi công thức họ sử dụng để ước tính tỷ giá tương đương trung tâm hàng ngày của Nhân dân tệ. ". Điều này phản ánh niềm tin rằng các nhà hoạch định chính sách tin rằng khi các nhà đầu tư nước ngoài bơm một lượng lớn vốn vào thị trường tài chính đại lục và nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục phục hồi mạnh mẽ sau tác động của dịch bệnh vương miện mới, đồng nhân dân tệ sẽ tiếp tục tăng giá. Toàn văn được trích dẫn như sau: Các nhà phân tích nói rằng Trung Quốc đã thực hiện một biện pháp khác để làm cho tỷ giá nhân dân tệ so với đô la Mỹ được xác định nhiều hơn bởi các lực lượng thị trường. Điều này phản ánh niềm tin của những người ra quyết định rằng khi các nhà đầu tư nước ngoài rót một lượng lớn vốn vào thị trường tài chính đại lục và Trung Quốc

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='8yqks'></tfoot>

   <i id='e02w'><tr id='ai2m'><dt id='8g64'><q id='2uy8'><span id='e0uqe'><b id='0mqi4'><form id='i6smc'><ins id='jn5z'></ins><ul id='62im'></ul><sub id='ok262'></sub></form><legend id='68im'></legend><bdo id='0mu26'><pre id='w0a6'><center id='gaek6'></center></pre></bdo></b><th id='m8qs2'></th></span></q></dt></tr></i><div id='oyqy'><tfoot id='c66ms'></tfoot><dl id='mgcke'><fieldset id='662e'></fieldset></dl></div>
   <legend id='6u8w6'><style id='6emy'><dir id='bpOHh'><q id='422g'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>