các lá bài uno_Nguồn gốc và sự phát triển của việ-Tuâtheo sự lãnh đạo của Đảng trong mọiôvi

Tác giả: admin phân loại: 扑克 thời gian phát hành: 2020-12-26 12:02

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ▷◇●○1▲★9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác định “tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi công việc” là chiến lược cơ bản đầu tiên cho chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới. Giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng đối với mọi công việc là yêu cầu tất yếu của các đảng phái mácxít. Nguyên tắc quan trọng này từng bước được hình thành và hoàn thiện trong thực tiễn cách mạng, xây dựng và đổi mới do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo.

 (Một)

 Đề xuất duy trì sự lãnh đạo của đảng đối với mọi nhiệm vụ bắt đầu từ việc đảng thành lập quân đội và quyền lực chính trị của riêng mình. Trên đường dẫn quân khởi nghĩa thu hoạch mùa thu đ□□ến Tĩnh Cương Sơn, Mao Trạch Đông đã ti-▪=ến hành cải tổ Sanwan nổi tiếng. Một trong những nội dung quan trọng là quân đội do ban đối địch cũ của đảng lãnh đạo. Các tổ chức đảng được thành lập thành các tiểu đội và trung đội, các chi bộ được xây dựng trên cơ sở công ty. Cấp uỷ được thành lập, cấp uỷ trở lên thành lập đại biểu cấp uỷ, đ•◁…ồng chí bí thư đ▽◁ồng cấp làm bí thư, mọi việc lớn của quân đội đều phải do tổ chức đảng bàn bạc và quyết định. Tại Hội nghị Gutian tháng 12-1929, Mao Trạch Đông phê phán quan điểm thuần túy quân sự trong Đệ tứ Hồng quân, nhấn mạnh “Hồng quân là một tập đoàn vũ trang thực hiện nhiệm vụ chính trị cách mạng” và phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Sau khi các vùng căn cứ cách mạng được thành lập, sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi công việc ở các vùng căn cứ đã thực sự được thi=▲•ết lập.

 Sau khi Cuộc kháng chiến toàn dân bùng nổ năm 193-▼■7, Hồng quân được tổ chức lại thành Quân đoàn ▪□△8 và Quân đoàn 4 mới. Ngày 1 tháng 8 năm 1937, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành "Quyết định về tổ chức đảng và các cơ quan chính trị sau đổi mới", quy định rõ "lãnh đạo mọi công việc của đảng và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng trong quân đội" là cấp ủy các cấp trong quân đội. Nhiệm vụ quan trọng. Tại Hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ sáu vào tháng 11 năm -▪1•☆▪9=●○▽3▷◇8, Mao Trạch Đông nhiều lần nhấn mạnh rằng những người Cộng sản không nên chi☆□■▼ến đấu vì sức mạnh quân sự cá nhân, mà vì sức mạnh quân sự của đảng và sức mạnh quân sự của nhân dân. "Nguyên tắc của chúng tôi là đảng chỉ huy súng, và chúng tôi không bao giờ cho phép sử dụng súng. Chỉ huy nhóm ”. Ở đây, Mao Trạch Đông đã dùng ngôn ngữ rất ngắn gọn để làm rõ sâu sắc mối quan hệ giữa đảng và quân đội (bao gồm tất cả các tổ chức khác) giữa chỉ huy và chỉ huy, tức là giữa lãnh đạo và bị lãnh đạo. Không nghi ngờ gì nữa, quân đội là nhiệm vụ trung tâm của đảng trong chiến tranh cách mạng, và việc đảm bảo sự lãnh đạo của đảng đối với quân đội là cơ sở và bảo đảm để đạt được sự lãnh đạo trong mọi công việc.

 Trong thời kỳ Kháng chiến chống Nhật, do hoàn cảnh đặc biệt của sự hợp tác giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản và việc các vùng căn cứ bị quân Nhật và ngụy chia cắt, bao vây, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, ngày □▲●1 tháng 9 năm △▲1◁☆…94☆△2, Cục Chính trị Trung ương đã thông qua Quy•▪▼ết định lãnh đạo và điều chỉnh mối quan hệ giữa các tổ chức đã nêu rõ: "Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản và là hình thức cao nhất của tổ chức vô sản. Nó phải lãnh đạo tất cả các tổ chức khác, như quân đội, chính quyền và các đoàn thể." Mối quan hệ giữa đảng với quân đội, chính phủ và các tổ chức khác thiết lập nguyên tắc cơ bản là đảng là lãnh đạo mọi thứ.

 Theo tinh thần của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về thực hiện sự lãnh đạo thống nhất ở vùng căn cứ, vùng căn cứ chống Nhật làm rõ hơn mối quan hệ giữa đảng, chính quyền, quân đội và các đoàn thể, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ. Ngày 2 tháng 11 năm ▼★▽○194-▷•=2, Hắc Long đã chỉ rõ trong bài phát biểu về vấn đề hợp nhất đảng tại Hội nghị lãnh đạo cấp cao khu vực biên giới Thiểm Tây-Cam T…△úc-Ninh Hạ: “Đảng là hình thức tổ chức cao nhất, lãnh đạo mọi việc, phải lãnh đạo quyền lực chính trị, quân đội và các đoàn thể. Quân đội không thể Ngày 20 tháng 2 năm 1943, Đặng Tiểu Bình cũng nhấn mạnh tại cuộc họp các quan chức cấp cao của ngành Thái Xương: “Làm thế nào để bốn lực lượng vũ trang, chính trị, quần chúng và đảng liên k••☆ết với nhau. Còn phối hợp thì sao? Trước h●▽●ết là vấn đề đảng lãnh đạo, đảng là nòng cốt của mọi sự lãnh đạo. "Từ đó," đảng lãnh đạo mọi việc "ở cơ sở cách mạng đã trở thành sự đ▼=▼ồng thuận của nhân dân. Chính vì sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi công việc ở vùng căn cứ cách mạng, vai trò nòng cốt lãnh đạo của Đảng được bảo đảm, các lực lượng cách mạng tập hợp có hiệu quả, thực hiện thắng lợi vĩ đại của cách mạng dân chủ mới, nước Trung Hoa mới được thành lập.

 (hai)

 Khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào năm ▪☆◇▲1949, đã quá muộn để xây dựng hiến pháp, nhưng có một văn kiện quan trọng có tính chất hiến định tạm thời, "Chương trình chung của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Hoa", quy định rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là một nền dân chủ mới, tức là một nước dân chủ nhân dân. Thực hiện chế độ chuyên chính dân chủ nhân dân do giai cấp công nhân lãnh đạo và trên cơ sở liên minh công nông, đoàn k★•▼▪ết mọi giai cấp dân chủ và mọi dân tộc trong cả nước. Trong "Chương trình chung", mặc dù vấn đề về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong đời sống chính trị của đất nước không được nêu rõ, nhưng nó nhấn mạnh rằng Trung Quốc mới do giai cấp công nhân lãnh đạo và Đảng Cộng sản Trung Quốc là đội tiên phong của giai cấp công nhân Trung Quốc. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải được thực hiện thông qua đội tiên phong của chính mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc, đội thực sự thiết lập sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Trung Quốc mới.

 Khi bắt đầu thành lập Tân Trung Hoa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước xu hướng phân quyền ở một số ban, ngành và nhiều lần nhắc lại nguyên tắc “Đảng lãnh đạo mọi việc”. Ngày 10 tháng ▲☆-▪3 năm 19=◇53, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành "Quy◆○ết định về việc củng cố hệ thống yêu cầu chỉ thị và báo cáo của Chính phủ nhân dân trung ương và tăng cường sự lãnh đạo của Chính phủ trung ương trong công việc của chính phủ (Dự thảo)", trong đó quy định: "Tất cả những vấn đề lớn và quan trọng trong công việc của chính phủ trong tương lai Các nguyên tắc, chính sách, k•△ế hoạch và các vấn đề lớn của Đảng phải được Trung ương chỉ thị trước, và chỉ sau khi Trung ương thảo luận và quyết định hoặc thông qua mới được thực hiện. "Ngày 15 tháng 9 năm =•▪▪1956, Lưu Thiếu Kỳ cũng nhấn mạnh trong báo cáo chính trị của mình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc Người chỉ rõ: “Đảng nên và có thể giữ vai trò lãnh đạo mọi công việc về tư tưởng, chính trị, chính sách”.

 Ngày 10 tháng 6 năm 1958, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ra thông báo về việc thành lập các nhóm kinh tế, chính trị và pháp luật, đối ngoại, khoa học, văn hóa và giáo dục, nhấn mạnh rằng "các nhóm này trực thuộc Trung ương Đảng" và trực thuộc Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương. "Về các chính sách lớn và các sắp x▼▲◆ếp cụ thể, các cơ quan chính phủ và các nhóm đảng của họ có quyền đưa ra các khuyến nghị, nhưng Trung ương đảng có quyền ra quyết định." Ngày 12/▼▪••7/1◇▲☆9○•▪-5◇□△=8, khi Đặng Tiểu Bình chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và nghe báo cáo về phiên họp toàn thể lần thứ ba của Đoàn Thanh niên Cộng sản, ông nhấn mạnh: "Đảng là hình thức tổ chức cao nhất của giai cấp vô sản. Một số người luôn miễn cưỡng công nhận điều này. Đảng lãnh đạo mọi việc." Nó là gốc rễ của mọi vấn đề. ”Từ tháng 1 đ△=▼ến tháng ▪•◇◁2 năm 1962, Ủy ban Trung ương CPC đặc biệt triệu tập một hội nghị công tác trung tâm mở rộng, hội nghị gồm 7.000 thành viên. Mao Trạch Đông đã nhắc lại trong bài phát biểu của mình tại hội nghị: “Đảng lãnh đạo mọi việc trên bảy phương diện công, nông, thương, học, binh, chính trị, đảng phải lãnh đạo công, nông, thương, văn hóa và giáo dục, quân đội, và chính phủ. ”

 Sau khi đổi mới và mở cửa, đồng thời đổi mới sâu rộng hệ thống kinh tế, ch▪…úng ta sẽ tiến tới đổi mới hệ thống chính trị, giữ vững và nâng cao nguyên tắc tập trung dân chủ, thiết lập chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm. Đồng thời, một số địa phương, ban ngành có xu hướng coi nhẹ sự lãnh đạo của đảng. Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới, mở cửa và các nhiệm vụ khác nhau, cải tiến hệ thống lãnh đạo của đảng, nâng cao trình độ lãnh đạo và quản trị của đảng.

 Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ -▽●…1…•◆▪8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đ◁▪•ồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã nhiều lần nhấn mạnh rằng “Đảng, chính phủ, quân, dân, đông, tây, bắc, nam, bắc, đảng lãnh đạo mọi việc”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1▲☆9 của Đảng đã ghi “đảng lãnh đạo mọi việc” vào hiến pháp đảng. Và việc ghi "sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đặc điểm cơ bản nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" vào hiến pháp là một bảo đảm vững chắc cho việc duy trì và thực hiện tốt hơn nguyên tắc cơ bản "Đảng lãnh đạo mọi việc".

 (số ba)

 Ngay từ tháng □-9 năm 1◁☆-▽929, Chu Ân Lai đã thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vi▲●ết thư chỉ thị cho Ủy ban Mặt trận Đệ tứ Hồng quân Đảng Cộng sản Trung Quốc (“Thư tháng Chín của Ban Chấp hành Trung ương”), trong đó chỉ rõ: “Mọi công việc đều thuộc về chi bộ” “Nhất định không có nghĩa là tất cả công việc của đảng. “Mọi công việc và mọi vướng mắc phải được thảo luận và giải quyết trong chi nhánh”. Trong thời kỳ Kháng chiến chống Nhật, Mao Trạch Đông nhiều lần nhấn mạnh rằng cái gọi là lãnh đạo "là chính sách đúng đắn của đảng và việc làm gương mẫu của chính đảng để thuyết phục và giáo dục những người ngoài đảng để họ sẵn sàng chấp nhận những đề nghị của ch=○úng tôi." Ông cũng chỉ rõ: "Lãnh đạo là gì? Nó được thể hiện trong các chính sách, công việc và hành động. Lãnh đạo phải được thực hiện trong thực t▪●=◇ế".

 Sau khi thành lập nước Trung Hoa mới, Mao Trạch Đông đã đưa ra những ý kiến ​​cụ thể về cách thể hiện trách nhiệm lãnh đạo của Trung ương Đảng và cấp ủy các cấp đối với chính quyền, công tác tài chính và xây dựng công nghiệp: "Tất cả các chủ trương, chính sách lớn và quan trọng, Mọi kế hoạch phải được Trung ương Đảng thống nhất và quy định ... Tất cả các cơ quan đại diện ở Trung ương và cấp ủy các cấp cần kiên quyết bảo đảm thực hiện mọi nghị quyết, chỉ thị, nghị định của Trung ương Đảng và Chính phủ nhân dân Trung ương. ”Tháng 1 năm 1▲◁□•958, Mao Trạch Đông viết trong“ Phương pháp làm việc ••60 "Bài báo" (dự thảo) đưa ra chủ trương gồm 3◇…▷★2 đặc điểm về nguyên tắc lãnh đạo của cấp ủy, đó là "độc quyền, phân quyền nhỏ. Cấp ủy quyết định, tất cả các bên xử lý. Việc gì cũng phải làm, nguyên tắc không được bỏ mặc. Kiểm tra, cấp ủy chịu trách nhiệm." Mao Trạch Đông giải thích rằng "độc quyền" có nghĩa là quyền lực chính phải được tập trung vào tập thể của các cấp ủy trung ương và địa phương. "Tất cả việc đảng làm" không phải do đảng viên trực tiếp làm mà phải do đảng viên trong các cơ quan nhà nước, trong xí nghiệp, và Trong hợp tác xã, trong các tổ chức của nhân dân, trong các cơ sở văn hóa, giáo dục, tiếp xúc và học tập với những người không phải là Đảng viên, sửa đổi những phần chưa phù hợp, r…•ồi mọi người sẽ thông qua r▽…ồi mới tiến hành; “nguyên tắc” “nguyên tắc không rời” nghĩa là đảng Hình thức tổ chức vô sản cao nhất, nguyên tắc tập trung dân chủ, sự thống nhất giữa tập thể lãnh đạo và vai trò cá nhân, các quyết định của trung ương và cấp trên, v.v.

 Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng có nhiều giải trình sâu sắc về cách thức đạt được sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới. Ông chỉ rõ: "Vai trò lãnh đạo của đảng thể hiện ở lý luận khoa học và đường lối, nguyên tắc, chính sách đúng đắn của đảng, ở khả năng và trình độ quản lý của đảng, đồng thời ở hệ thống tổ chức chặt chẽ và năng lực tổ chức vững mạnh của đảng." Cho bi□-△▷ết: “Không ngừng củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, làm tốt tư tưởng của đảng trở thành ý chí của nhà nước thông qua các thủ tục pháp lý, đưa các ứng cử viên được tổ chức đảng giới thiệu trở thành lãnh đạo cơ quan quyền lực nhà nước thông qua thủ tục pháp lý và giỏi thực hiện các công việc của đảng với nhà nước thông qua cơ quan quyền lực nhà nước. Người lãnh đạo xã hội là người vận dụng tốt nguyên tắc tập trung dân chủ để giữ vững uy quyền của đảng, của đất nước, giữ được sự đoàn kết, thống nhất của toàn đảng và cả nước. ”Những câu nói quan trọng này là chỉ dẫn cơ bản để thực hiện đ△◁úng đắn“ Đảng lãnh đạo mọi việc ”.

 [Tác giả: Luoping Han Khoa của Trường Đảng Trung ương (Trường Hành chính Quốc gia) Cục Nghiên cứu và Giám đốc Lịch sử Đảng] [Biên tập: Wang Shi Yao]

các lá bài uno_Nguồn gốc và sự phát triển của việc -Tuân theo sự lãnh đạo của Đảng trong mọi công việc-

Chinanews, Taiyuan, 30/10 (Wu Qiong) Ngày 30, lễ vinh danh "người đáng yêu nhất" nhân kỷ niệm 70 năm Quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc ra nước ngoài đánh Mỹ và viện trợ Triều Tiên đã được tổ chức tại Đại học Công nghệ Taiyuan He Fugui, Jia Zhenxin, Lu Liang, Liu Xinghua Bốn cựu chiến binh của Cuộc chiến chống Mỹ xâm lược và Viện trợ Triều Tiên bước vào khuôn viên trường đại học để chia sẻ những câu chuyện chiến đấu của họ. He Fugui là lính pháo binh, trong thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ và viện trợ Triều Tiên, đơn vị của ông đã bắn rơi một máy bay trực thăng của Đoàn cố vấn quân đội Mỹ. Ông kể cho học sinh nghe câu chuyện về thời kỳ đó. Tại hiện trường, các cựu chiến binh cùng các thầy cô giáo và các em học sinh đã tham quan triển lãm nhiếp ảnh chủ đề và giao lưu với nhau. Trong số đó, Lu Liang cũng lấy đàn accordion của mình và biểu diễn một buổi hòa nhạc với dàn hợp xướng học sinh của trường trên cùng một sân khấu.

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='saguu'></tfoot>

   <i id='y2iws'><tr id='842m8'><dt id='6kwge'><q id='g00oy'><span id='s26ec'><b id='iamqe'><form id='smu0'><ins id='00ua'></ins><ul id='H5Ha'></ul><sub id='02iu0'></sub></form><legend id='s28s'></legend><bdo id='wkmuo'><pre id='seky'><center id='w22o2'></center></pre></bdo></b><th id='p1fb'></th></span></q></dt></tr></i><div id='gcu84'><tfoot id='s6yka'></tfoot><dl id='08m0'><fieldset id='u2os8'></fieldset></dl></div>
   <legend id='c8eg6'><style id='ui6o2'><dir id='ua0oo'><q id='g2g8'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>