xs du doan ba mien_Được định hướng bởi quan niệm phát triểmới, xâyựng toàniệđất nước xã hội

Tác giả: admin phân loại: 扑克 thời gian phát hành: 2021-01-05 14:20

 Ai cũng nói về kinh tế

  Được dẫn dắt bởi quan niệm phát triển mới, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện

 Tác giả: Chủ tịch Đảng Trung ương (Trường Hành chính Quốc gia) Trường Chủ nghĩa Mác Zhang Zhanbin

 Tại giao điểm lịch sử của các mục tiêu "hai trăm", Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 1=…9 đã xem xét và thông qua "Kế hoạch 5 năm lần thứ mười bốn của Ủy ban Trung ương CPC về Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia và năm 2035. "Đề xuất các mục tiêu dài hạn" là văn bản chương trình được xây dựng dựa trên thành tựu quy◇●○ết định là xây dựng xã hội khá giả về mọi mặt và bắt đầu giai đoạn mới xây dựng một nước hiện đại xã hội chủ nghĩa toàn diện.

 Quan niệm phát triển có đ☆◁●○úng đắn hay không, quy○▲●△ết định cơ bản đ•○ến hiệu quả và thành công của phát triển. Khái niệm phát triển mới về đổi mới, phối hợp, xanh, cởi mở và chia sẻ là một bước thăng hoa lớn của lý thuyết phát triển, mang tính chiến lược, chương trình và hàng đầu cho sự phát triển và xây dựng đất nước ch•◁◆□úng ta. Để bắt đầu giai đoạn mới hiện đại hóa toàn diện xã hội chủ nghĩa và bước vào chặng đường mới xây dựng toàn diện đất nước hiện đại xã hội chủ nghĩa, ch◆◁=△úng ta vẫn cần sự chỉ đạo, hướng dẫn của những quan niệm phát triển mới.

 Đổi mới là động lực đầu tiên dẫn dắt sự phát triển.Thông cáo của Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ ra rằng kiên trì giữ vị trí cốt lõi của đổi mới trong tình hình chung của đường lối hiện đại hóa Trung Quốc. Xét trên quan điểm phát triển trong nước, khoa học và công nghệ là lực lượng sản xuất chủ yếu, trong đó, công nghệ cao có vai trò quyết định đối với quá trình hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đổi mới công nghệ có vị trí quan trọng hàng đầu trong xây dựng chính trị, kinh t•■★=ế, văn hóa, xã hội và sinh thái. Nhìn vào tình hình quốc tế, Trung Quốc đang chuyển từ cường quốc kinh tế sang cường quốc kinh t▪★■ế, ngày càng tiến gần đ-▷ến trung tâm sân khấu th◁▽ế giới, một số nước đã lấy Trung Quốc làm đối thủ chi-…ến lược để kiềm ch◆=○ế, quan trọng nhất là trấn áp, kiềm chế các lĩnh vực công nghệ cao. Chúng ta cần giải quyết vấn đề "kẹt cổ" mà chúng ta gặp phải thông qua đổi mới công nghệ. Từ quan điểm của mô hình phát triển mới, để đạt được "sự lưu thông quy mô lớn trong nước, thúc đẩy lẫn nhau giữa lưu thông kép quốc tế và trong nước", ở cấp độ trong nước, cần tiến hành sâu Ngành công nghiệp và tiêu dùng của Trung Quốc được tối ưu hóa và nâng cấp để đảm bảo an toàn cho chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng trong chu trình nội địa. Ở cấp độ quốc tế, để tham gia sâu vào chu kỳ quốc t▪▷○ế, cần phải được hỗ trợ mạnh mẽ bởi những đổi mới về công nghệ và cơ chế thể chế. Đồng thời, ch•◁úng ta phải dựa vào sự đổi mới để xây dựng một quốc gia có sức mạnh sản xuất, năng lượng chất lượng, sức mạnh mạng và Trung Quốc kỹ thuật số, đồng thời thúc đẩy nền tảng công nghiệp tiên ti●…ến và hiện đại hóa chuỗi công nghiệp. Muốn vậy, để khoa học và công nghệ tự lực, tự cường là chỗ dựa chiến lược cho phát triển đất nước, chúng ta phải tiếp tục thực hiện chi◁•▷ến lược trẻ hóa đất nước thông qua khoa học và giáo dục, củng cố đất nước bằng nhân tài, chiến lược đổi mới sáng tạo, hoàn thiện hệ thống đổi mới quốc gia, đẩy mạnh xây dựng sức mạnh khoa học và công nghệ, đẩy mạnh xây dựng nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.

 Điều phối là yêu cầu cố hữu của phát triển bền vững và lành mạnh.Trước tình trạng phát triển thi△△•▷ếu cân đối, thiếu hụt của nước ta, công cuộc xây dựng toàn diện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa phải gắn với sự phát triển đ★□ồng bộ. Phát triển có phối hợp nhằm bù đắp những thi•◁ếu sót trong phát triển, giải quyết các vấn đề phát triển, thúc đẩy phát triển phối hợp vùng, phối hợp phát triển thành thị và nông thôn, phối hợp phát triển văn minh vật chất và văn minh tinh thần, phối hợp phát triển kinh tế và xây dựng xã hội. Để đối phó với khoảng cách phát triển nông thôn-thành thị lâu nay của Trung Quốc và trên cơ sở xóa đói giảm nghèo, Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ rõ thêm rằng cần phải ưu tiên phát triển nông nghiệp và nông thôn, thúc đẩy toàn diện tái sinh nông thôn, thúc đẩy hình thành thúc đẩy lẫn nhau giữa công nghiệp và nông nghiệp, bổ sung cho thành thị và nông thôn, phối hợp phát triển và thịnh vượng chung. Mối quan hệ công - nông nghiệp - thành thị - nông thôn kiểu mới: Ngoài sự mất cân đối của phát triển thành thị - nông thôn, do diện tích rộng lớn, điều kiện tự nhiên và tài nguyên khác nhau giữa các vùng, các chính sách phát triển áp dụng cũng khác nhau, Trung Quốc còn tồn tại vấn đề mất cân đối phát triển vùng. Để đạt được mục tiêu này, Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ ra rằng cần phải tối ưu hóa bố cục không gian của đất nước và th■◁▷…úc đẩy phát triển vùng có phối hợp và đô thị hóa mới. Cụ thể, cần tuân thủ việc thực hiện các chiến lược lớn của vùng, chiến lược phát triển phối hợp vùng và chiến lược khu chức năng chính, xây dựng mô hình phát triển và bảo vệ không gian đất mới, th○□úc đẩy phát triển đồng bộ vùng, thúc đẩy đô thị kiểu mới lấy con người làm nòng cốt.

 Xanh là điều kiện cần để phát triển bền vững.Bắt đầu một giai đoạn mới của quá trình hiện đại hóa toàn diện xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện khái niệm phát triển xanh trên cơ sở ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm. Thông cáo của Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương chỉ ra rằng cần phải th★=◇úc đẩy phát triển xanh và th◆◁★úc đẩy sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Thực hành quan điểm phát triển xanh là đề cao và thực hiện quan điểm “con người và thiên nhiên là cộng đ▽▪▲◁ồng sự sống”, một mặt phải luôn nhận thức đúng đắn mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa con người và thiên nhiên trong quá trình xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa một cách toàn diện, mặt khác phải nỗ lực giải quy□◇▲ết có chất lượng. Những mâu thuẫn và vấn đề đặt ra là khả năng cung cấp các sản phẩm sinh thái không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người dân. Phiên họp toàn thể chỉ ra rằng cần phải xây dựng một hệ thống văn minh sinh thái, thúc đẩy sự chuyển đổi xanh toàn diện của phát triển kinh tế và xã hội, và xây dựng một nền hiện đại hóa, trong đó con người và thiên nhiên chung sống hài hòa. Thông qua việc xây dựng các hệ thống và luật bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, thông qua đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ xanh, hỗ trợ thực hiện các phương thức sản xuất và lối sống xanh, th▲•úc đẩy phát triển xanh và các-bon thấp, không ngừng cải thiện chất lượng môi trường, góp phần xây dựng toàn diện một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại 。

 Mở cửa là con đường duy nhất cho sự thịnh vượng và phát triển của đất nước.Mở cửa với th◁•ế giới bên ngoài là quốc sách cơ bản của nước ta, phải tuân thủ quan điểm phát triển mở cửa để xây dựng toàn diện hiện đại xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, trước làn sóng chống toàn cầu hóa và chủ nghĩa bảo hộ quốc t☆●△ế khác nhau, Hội nghị toàn thể lần thứ năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tái khẳng định sự cần thiết phải kiên trì mở rộng các lĩnh vực rộng hơn, sâu rộng hơn, đồng thời dựa vào lợi th▽▼▪-ế thị trường rộng lớn của Trung Quốc để thúc đẩy hợp tác quốc t○★◇ế và đạt được Đôi bên cùng có lợi và đôi bên cùng có lợi. Điều này có nghĩa là, một mặt, ch▼▽○úng ta phải ti☆☆…ếp tục đẩy mạnh mở cửa với thế giới bên ngoài, mặt khác, phải tận dụng tiềm năng to lớn của thị trường trong nước để tăng cường hợp tác thị trường quốc tế, thu h◇=○▲út nhiều công nghệ và nhân tài, dùng điều này để thúc đẩy mở cửa ở trình độ cao. Đồng thời, để đối phó với thay đổi công nghệ, thay đổi công nghiệp và hội nhập sâu rộng của nền kinh tế th▽…ế giới, chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống kinh tế mới ở trình độ cao hơn, nâng cao toàn diện mức độ mở cửa, để nâng cao trình độ và khả năng tham gia quốc t■•□▽ế. Đ●•□◁ồng thời, bằng cách th…•úc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy đổi mới và phát triển thương mại, th•▷úc đẩy sự phát triển chất lượng cao của quá trình xây dựng chung "Vành đai và Con đường", và tích cực tham gia vào việc cải cách hệ thống quản trị kinh tế toàn cầu.

 Chia sẻ là yêu cầu tất y□□◁=ếu của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.Khái niệm phát triển chung nhấn mạnh sự chia sẻ của tất cả mọi người, chia sẻ toàn diện, chia sẻ cùng xây dựng và chia sẻ dần dần là khái niệm và mục tiêu phát triển của xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa một cách toàn diện. “Lấy con người làm trung tâm” là tư duy phát triển và theo đuổi giá trị của đất nước ta. Mục đích cơ bản của phát triển là vì con người và đáp ứng mong mỏi của con người về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thông cáo của Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương chỉ rõ cần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và coi trọng việc lấy, duy trì và phát triển lợi ích cơ bản của đại đa số nhân dân là điểm xuất phát và mục tiêu của phát triển. Căn cứ vào điều kiện cơ bản của đất nước và thực t▼◇★•ế phát triển của đất nước, chúng ta sẽ nỗ lực, làm hết sức mình, thông qua việc hoàn thiện hệ thống dịch vụ công cơ bản, nâng cao hệ thống quản trị xã hội đồng xây dựng, đồng quản trị và chia sẻ, thúc đẩy bền vững thịnh vượng chung, không ngừng nâng cao ý thức vươn lên, hạnh phúc của người dân. Cảm giác an toàn th--úc đẩy sự phát triển toàn diện của con người và tiến bộ toàn diện của xã hội. Cụ thể, cần tập trung vào lợi ích trực tiếp nhất, thiết thực nhất của người dân, đồng thời thúc đẩy vững chắc việc xây dựng việc làm, chăm sóc y t▼-•☆ế, an sinh xã hội, Trung Quốc lành mạnh, quản trị xã hội và các lĩnh vực sinh kế khác của người dân, đồng thời thực hiện đầy đủ các k○…ết quả cải cách và phát triển để người dân cùng chia sẻ 。keo bongda888_Truyền thông tro nước- Huấn luyệviêđội bórổ nam Thư。xs du doan ba mien

 Đứng ở giao điểm lịch sử của mục tiêu "hai trăm năm", với sự lãnh đạo mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và bản kế hoạch tuyệt vời do Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19 vạch ra, chúng ta nhất định có thể đạt được những bước tiến tốt, khởi đầu thuận lợi và làm việc chăm chỉ. Thúc đẩy chặng đường mới xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại! [Chỉnh sửa: Guo Mengyuan]

xs du doan ba mien_Được định hướng bởi quan niệm phát triển mới, xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại

Dịch vụ Tin tức Trung Quốc, ngày 31 tháng 10. Theo Euronet, Bộ Phòng vệ Dân sự Khẩn cấp của Ý đã báo cáo vào ngày 30 rằng có 31084 trường hợp mới được xác nhận và 199 trường hợp tử vong. Tính đến 18h ngày 30, tổng số ca được xác nhận trên toàn quốc đã tăng lên 647.674 ca, trong đó có 38.321 ca tử vong. Các chuyên gia cho biết, dự kiến ​​số ca được xác nhận mới sẽ vượt 50.000 vào tuần tới. Theo báo cáo, trong 24 giờ qua, có 8.960 trường hợp mới được xác nhận ở Lombardy, khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, 3186 ở Campania, 3.012 ở Veneto và Tuscany. 2765 trường hợp, 2.719 trường hợp mới ở Piedmont và 2 trường hợp ở Lazio

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='w64co'></tfoot>

   <i id='11f3'><tr id='i2giu'><dt id='4840'><q id='kqe0k'><span id='ugoe'><b id='kyqo'><form id='2y28'><ins id='6o0o'></ins><ul id='mcms'></ul><sub id='wk6e'></sub></form><legend id='yos4'></legend><bdo id='u2os8'><pre id='rf95'><center id='282s2'></center></pre></bdo></b><th id='62m86'></th></span></q></dt></tr></i><div id='8k6ke'><tfoot id='m8gau'></tfoot><dl id='2g68'><fieldset id='6ssg4'></fieldset></dl></div>
   <legend id='4mskc'><style id='kkoo'><dir id='02gi'><q id='48ey'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>