bạch thủ đề miễn phíBảo đảm cơ bản nhất, ổnịnh ất vàáng ticậy cho sựairịủa Trung

Tác giả: admin phân loại: 扑克 thời gian phát hành: 2020-12-08 07:21

 "Tôi xin thề: trung thành với Hi☆★▲▼ến pháp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, giữ vững thẩm quyền của Hiến pháp, thực hiện nghĩa vụ pháp lý, trung thành với Tổ quốc và nhân dân, trung thực, trung thực, chấp nhận sự giám sát của nhân dân, ra sức xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu đẹp, dân chủ, văn minh, hài hòa và giàu đẹp!" Vào ngày 17 tháng 3 năm 200□△5, Đại lễ đường Nhân dân, nơi đã chứng kiến ​​vô số thời khắc lịch sử, mở đầu cho lễ tuyên thệ lập hiến đầu tiên của một nhà lãnh đạo nhà nước trong lịch sử Cộng hòa Nhân dân. Tuyên thệ Trịnh Chính Văn dài 75 chữ thể hiện lời cam kết trịnh trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong việc điều hành đất nước, điều hành đất nước theo đúng hiến pháp, thể hiện tình cảm sâu sắc của nhà lãnh đạo cường quốc Xu Dangxu, yêu dân vì dân, lãnh đạo toàn diện đất nước bằng pháp luật.

 Quản lý đất nước bằng pháp luật là yêu cầu thiết y•▪……ếu, bảo đảm quan trọng để duy trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đ■…ồng thời là yêu cầu tất yếu để hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước. Tiến bộ toàn diện nhà nước pháp quyền có ý nghĩa thực tiễn to lớn và có ý nghĩa lịch sử sâu rộng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và lành mạnh, duy trì sự hài hòa và ổn định xã hội, thực hiện công bằng và công bằng xã hội, thực hiện mục tiêu "hai trăm năm" và thực hiện sự trẻ hóa vĩ đại của dân tộc Trung Quốc.

 Đối mặt với đợt đại dịch mới bùng phát đột ngột, việc xây dựng pháp luật của Trung Quốc đã chống lại được thử thách lớn, cung cấp một sự đảm bảo vững chắc cho việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch theo hướng pháp quyền. Đ▽•■★ồng thời, thực tiễn mới về phòng chống dịch cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền. Ngày ☆-○5/2/2020, vào thời điểm quan trọng của công tác phòng, chống dịch, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban Toàn diện Pháp luật Trung ương và có bài phát biểu quan trọng nhằm đưa ra các cơ chế chi◁◁ến lược nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và nâng cao năng lực quản lý theo pháp luật. Bài vi▷■•■ết “Thúc đẩy toàn diện pháp quyền và phát huy vai trò tích cực của pháp quyền trong việc hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị nhà nước” là một phần trong bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư, chủ yếu tập trung vào việc thực hiện tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa •-19. Việc triển khai được thực hiện:

 Thứ nhất là tuân thủ pháp quyền toàn diện để củng cố nền tảng thể ch▽…◆★ế quản trị của Trung Quốc;

 Thứ hai là tuân thủ sự kết hợp giữa thiết k•○ế cấp cao nhất và thực hành pháp quyền để nâng cao hiệu quả của nhà nước pháp quyền trong việc th◆○◇▲úc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị.

 Bài vi▽••□ết quan trọng này dựa trên quan điểm hiện tại và dài hạn, với nhận thức vấn đề và định hướng mục tiêu rõ ràng, thảo luận sâu sắc về vai trò quan trọng của việc tiến tới toàn diện pháp quyền trong quản trị quốc gia, thúc đẩy toàn diện pháp quyền và thực hiện tốt hơn pháp quyền trong quá trình hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị. Vai trò tích cực của chính phủ Trung Quốc làm rõ các mục tiêu và nhiệm vụ, đồng thời cung cấp sự tuân thủ khoa học và động lực mạnh mẽ cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc.

 Bắt đầu một kỷ nguyên pháp quyền mới

 Những tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới đã được ghi trong Hiến pháp và Bộ luật Dân sự, được gọi là “bách khoa toàn thư về đời sống xã hội”, đã được thông qua với số phi◇=ếu cao. Luật An ninh quốc gia đặc khu hành chính Hồng Kông có hiệu lực ... Dưới sự lãnh đạo của Đảng, một số quan Công tác xây dựng, ban hành luật và các quy định trong lĩnh vực này, một số biện pháp cải cách trong các lĩnh vực quan trọng và các mắt xích then chốt của xây dựng nhà nước pháp quyền đã có nhiều ti◆☆■ến bộ, một số hệ thống thi▲▷●○ết k▽◆▷ế và đổi mới thực tiễn liên quan đ…●▷ến nhà nước pháp quyền tổng thể đã dần hình thành, lĩnh vực mới của pháp quyền toàn diện tiếp tục được khám phá.

 Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 1☆▼○•8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã hoạch định nhà nước pháp quyền từ quan điểm chiến lược về tương lai và vận mệnh của đảng và đất nước, ổn định lâu dài, thực hành pháp quyền với bề rộng và chiều sâu chưa từng có, lấy pháp quyền làm cơ sở điều hành đất nước. Bằng cách này, nhà nước pháp quyền toàn diện được đưa vào bố cục chiến lược "bốn toàn diện", và kế hoạch tổng thể cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền đang dần lộ diện. Sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng đối với nhà nước pháp quyền được tăng cường toàn diện, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc lấy hiến pháp làm trung tâm ngày càng hoàn thiện, công tác xây dựng nhà nước pháp quyền đạt được những kết quả đáng kể, đẩy mạnh cải cách cơ chế, hệ thống tư pháp, xây dựng xã hội pháp quyền bước sang giai đoạn mới. Vai trò bảo vệ tình trạng chung của các chủ trương của đảng và quốc gia đã được thể hiện rõ ràng, cung cấp hướng dẫn pháp lý mạnh mẽ cho các chủ trương của đảng và quốc gia để đạt được những thành tựu lịch sử và trải qua những thay đổi lịch sử, đồng thời xây dựng một bảo đảm pháp lý vững chắc.

 Việc đạt được những thành tựu to lớn này là nhờ vào sự lãnh đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đ○○◇ồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt và là chỉ đạo khoa học tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới. Tổng Bí thư Tập Cận Bình có tầm nhìn dài hạn, nắm bắt xu thế chung, đích thân làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp quyền Trung ương, chủ trì một loạt cuộc họp quan trọng triển khai các phương hướng, k▷△ế hoạch, biện pháp, quán triệt thực hiện, làm bố cục cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc trong thời kỳ mới. , Vẽ bản thi▷△▽■ết kế. Hội nghị toàn thể lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa ▼▲◆=18 xác định nhiệm vụ quan trọng là phải cải cách sâu rộng toàn diện; Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 18 đề ra mục tiêu chung là th▼▷úc đẩy toàn diện nhà nước pháp quyền; Một trong những nội dung cốt lõi trong tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới; Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19 đã th★-=-úc đẩy đổi mới lý luận lớn, đổi mới thực tiễn, đổi mới hệ thống mà đảng và nhân dân đạt được trong thực tiễn được nâng cấp lên các quy định của hiến pháp; Hội nghị toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo tập trung và thống nhất của Đảng đối với nhà nước pháp quyền; Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa 1☆▲-●9 đã sắp xếp đặc biệt để nâng cao năng lực điều hành đất nước và điều hành bằng pháp luật của đảng và vai trò của nhà nước pháp quyền trong quản trị quốc gia ngày càng nổi bật. Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã đưa ra thi◆△ết kế cấp cao nhất về nhà nước pháp quyền toàn diện, đồng thời kiểm soát điều hành đất nước một cách thuần thục và ổn định hơn, đảm bảo xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc luôn đi đ□■úng hướng và phát huy lợi ích cơ bản, ổn định và lâu dài hơn của pháp quyền. Chức năng bảo vệ.

 Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã có nhiều bài phát biểu quan trọng, ban hành hàng loạt chỉ thị, chỉ thị về quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật, giải đáp đầy đủ lý do tại sao phải tuân thủ quản lý toàn diện đất nước bằng pháp luật, thế nào là quản lý toàn diện đất nước bằng pháp luật, thúc đẩy quản lý toàn diện đất nước bằng pháp luật. Những vấn đề lý luận và thực tiễn lớn đã làm sâu sắc nội hàm yêu cầu, phương hướng, bố trí công việc, nhiệm vụ cơ bản và yêu cầu nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền toàn diện. Tháng 8/2018, Hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban Pháp quyền Trung ương nhấn mạnh: Kiên trì tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc điều hành đất nước bằng pháp luật; tuân thủ địa vị thống trị của nhân dân; tuân thủ đường lối pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc; tuân thủ xây dựng hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc; tuân thủ pháp quyền Chính phủ theo pháp luật và hành chính theo pháp luật, chung sức đẩy mạnh xây dựng đất nước pháp quyền, chính phủ pháp quyền và xã hội pháp quyền; kiên quyết điều hành đất nước theo hi▲◆★◆ến pháp và điều hành theo hiến pháp; kiên quyết đẩy mạnh toàn diện pháp chế khoa học, thực thi pháp luật nghiêm minh, công bằng và tuân thủ pháp luật; Mối quan hệ biện chứng của nhân dân; kiên định xây dựng đội ngũ làm công tác pháp chế chất lượng cao, vừa có năng lực, vừa có bản lĩnh chính trị; kiên định nắm chắc “thiểu số chủ chốt” của đội ngũ cán bộ lãnh đạo. “Mười điều kiên trì” này đã đúc kết rất cao bản chất cốt lõi trong quan niệm mới, tư duy mới, chiến lược mới của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về điều hành đất nước theo pháp luật. Làm sâu sắc liên tục là hướng dẫn hành động và tiếp theo cơ bản để ti○☆=ến tới toàn diện nhà nước pháp quyền trong thời kỳ mới.

 Nguyên nhân lớn không thể tách rời khỏi cốt lõi lãnh đạo vững vàng. Thực tiễn đã chứng minh rằng chính với tầm nhìn xa và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, và với sự hướng dẫn khoa học về tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc của Tập Cận Bình trong thời kỳ mới, việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc có thể giữ vững đường lối, nắm bắt thế chủ động và tạo ra ngọn hải đăng rõ ràng cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc trong thời kỳ mới. Quản lý hoàn toàn việc vận chuyển của Trung Quốc và đi về phía trước theo luật pháp.

 Tăng cường bảo vệ pháp luật

 “Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nước ta là thành tựu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn điều hành đất nước của Đảng ta và là bảo đảm cơ bản nhất, vững chắc nhất, tin cậy nhất cho nhà nước pháp quyền.

 Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh: “Kiên định quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật là một lợi th••ế đáng kể của hệ thống quốc gia xã hội chủ nghĩa và hệ thống quản trị quốc gia đặc sắc Trung Quốc.” Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã tập trung chặt chẽ vào nhà nước pháp quyền toàn diện. Mục tiêu chung là th△▲úc đẩy vững chắc việc hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị nhà nước trên tinh thần pháp quyền. Tuân thủ cùng phát huy pháp quyền, quản trị theo pháp luật, hành chính theo pháp luật, gắn k■△ết xây dựng đất nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền, xã hội pháp quyền ... Nhà nước pháp quyền được hình thành rõ ràng, có hiệu lực, luôn đổi mới, phát triển và ổn định, nội chính, ngoại giao, quốc phòng, đảng, đất nước, quân đội Lãnh đạo mạnh mẽ và đảm bảo đáng tin cậy. Thực tiễn đã chứng minh rằng việc khẳng định và củng cố hệ thống nền tảng, cơ bản, hệ thống quan trọng của đất nước thông qua Hiến pháp, pháp luật và sử dụng lực lượng cưỡng chế quốc gia để bảo đảm thực hiện, bảo đảm hệ thống quản trị quốc gia có hệ thống, chuẩn hóa, phối hợp và ổn định.

 Mỗi khi thực tiễn chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc tiến lên, thì nhà nước pháp quyền càng phải tuân theo. Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 19 đã sắp xếp toàn diện việc duy trì và cải thiện hệ thống xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, th•●◆◇úc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị. Trong bài viết quan trọng này, tập trung vào việc "thúc đẩy toàn diện pháp quyền và phát huy vai trò tích cực của pháp quyền trong việc hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị", Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra thêm các yêu cầu từ năm khía cạnh.

 Đầu tiên là nâng cao khả năng điều hành đất nước của đảng và điều hành bằng pháp luật. Sự lãnh đạo của Đảng là lợi thế thể ch■…•▽ế lớn nhất của chúng ta và là bảo đảm cơ bản để thực hiện tốt công việc của Đảng và đất nước. Bản sửa đổi Hiến pháp được thông qua tại kỳ họp thứ nhất của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ 13 đã đưa nội dung "Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đặc điểm cốt y□◇ếu nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" vào Đại cương của Hiến pháp, làm rõ thêm vị trí lãnh đạo của Đảng với tư cách là tình hình chung và sự phối hợp của tất cả các bên. Làm th-▪ế nào để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước pháp quyền? Trong bài báo quan trọng này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra hai yêu cầu: Thứ nhất, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với luật pháp và các quy định, thực hiện tốt các đề xuất của đảng thành ý chí của nhà nước thông qua các thủ tục pháp lý, chuyển chúng thành luật và quy định, đồng thời thúc đẩy thể chế hóa sự lãnh đạo của đảng. , Quy luật và tiêu chuẩn hóa. Thứ hai, các tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ các cấp cần củng cố khái niệm quản lý đất nước và quản lý bằng pháp luật, nâng cao khả năng vận dụng tư duy và phương pháp pháp quyền để cải cách sâu rộng, th▼▽=úc đẩy phát triển, giải quy…▷▷ết mâu thuẫn, duy trì ổn định và ứng phó với rủi ro.

 Thứ hai, nhà nước pháp quyền bảo đảm nhân dân làm chủ đất nước. Tôn trọng địa vị thống trị của nhân dân là thuộc tính cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phải thực hiện thể hiện lợi ích của nhân dân, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, nâng cao dân sinh trong toàn bộ quá trình điều hành đất nước theo pháp luật, để pháp luật và việc thực hiện pháp luật phản ánh đầy đủ ý chí của nhân dân. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, cần giữ vững và hoàn thiện chế độ nhân dân làm chủ đất nước, nâng cao công bằng, công bằng xã hội, nhà nước pháp quyền, bảo đảm nhân dân quản lý nhà nước, thực hiện các chủ trương kinh t…○ế, văn hóa, xã hội theo quy định của pháp luật thông qua nhiều kênh, hình thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giải quy▪○□ết vấn đề để luật và việc thực thi nó có hiệu quả thể hiện ý chí của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân và kích thích sự sáng tạo của nhân dân.

 Thứ ba là đề cao và hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Tuân thủ và hoàn thiện hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là trọng tâm tổng thể của việc phát triển nhà nước pháp quyền một cách toàn diện, đồng thời cũng là biện pháp chủ y••ếu để th□▽úc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị quốc gia. Tổng Bí thư Tập Cận Bình yêu cầu rõ ràng chúng ta phải tuân thủ việc chung tay thúc đẩy pháp quyền, pháp quyền và điều hành theo pháp luật, tuân thủ xây dựng đất nước pháp quyền, chính phủ pháp quyền, xã hội pháp quyền, không ngừng hoàn thiện các quy phạm pháp luật, thực hiện pháp quyền, giám sát pháp quyền, bảo đảm pháp quyền và hệ thống pháp luật trong Đảng. Tiếp thu tinh hoa văn hóa pháp quyền truyền thống Trung Quốc, ti◁●☆▲ếp thu, đúc rút những thành tựu hữu ích của nền văn minh pháp quyền nhân loại, kiên quyết chống ảnh hưởng của tư tưởng, quan điểm sai trái của phương Tây, đẩy nhanh việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

 Thứ tư là thực hiện tốt hơn vai trò của nhà nước pháp quyền trong việc hướng dẫn, điều tiết và bảo vệ sự cải cách, phát triển và ổn định. Cải cách, phát triển và ổn định không thể tách rời nhà nước pháp quyền; xây dựng kinh tế và xã hội đòi hỏi phải bảo vệ nhà nước pháp quyền; sự an toàn và hạnh phúc của nhân dân phụ thuộc vào nhà nước pháp quyền. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ để thúc đẩy bố cục tổng thể “năm trong một” và phối hợp thúc đẩy bố cục chiến lược “bốn toàn diện”, nhà nước pháp quyền phải đóng vai trò chủ đạo, tiêu chuẩn hóa và bảo vệ nhằm làm sâu sắc hơn thực hành pháp quyền để kiểm tra hiệu quả của xây dựng pháp quyền và tập trung vào nền tảng vững chắc. Phát huy ưu điểm, bù đắp khuyết điểm, điểm mạnh, điểm yếu, th○◁úc đẩy hệ thống hoàn thiện hơn, chính quy hơn về mọi mặt, từng bước hiện thực hóa thể ch▪-◇☆ế hóa, thủ tục hóa, chuẩn hóa và luật hóa nền quản trị quốc gia.

 Thứ năm là xây dựng đội ngũ làm công tác pháp ch▪○▼…ế chất lượng cao. “Nếu bạn nắm được pháp luật mà không phải con người, thì pháp luật sẽ không giúp ích gì.” Điều cần thiết là phải thúc đẩy toàn diện pháp quyền và xây dựng đội ngũ pháp chế chất lượng cao, có cả năng lực và chính trị liêm chính. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ yêu cầu phải nghiên cứu, hoạch định kế hoạch dài hạn về đào tạo nhân tài pháp quyền và xây dựng đội ngũ pháp quyền trong thời kỳ mới, đổi mới cơ chế đào tạo nhân tài pháp quyền, th•□úc đẩy bố trí cân đối lực lượng pháp quyền ở các khu vực Đông, Trung, Tây, nâng cao phẩm chất chính trị tư tưởng, năng lực công tác chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của lực lượng pháp quyền. Ch▽=◁úng ta sẽ tập trung xây dựng đội ngũ làm công tác pháp chế xã hội chủ nghĩa trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và thượng tôn pháp luật, bảo đảm nhân tài đủ sức đẩy mạnh công cuộc xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa theo pháp quyền.

 Để thiết lập một luật pháp tốt, điều quan trọng hơn là phải tìm kiếm sự quản trị tốt. Trong bài báo quan trọng này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng đưa ra các yêu cầu rõ ràng về việc thực hiện một số văn kiện đã được thông qua tại kỳ họp thứ ba của Ủy ban Toàn diện Pháp quyền Trung ương. Về “Ý kiến ​​th=•úc đẩy cải cách toàn diện hệ thống trách nhiệm tư pháp”, Tổng bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ cải cách cần được thực hiện có hiệu quả, thực sự “để các thẩm phán, trọng tài chịu trách nhiệm”, nâng cao uy tín tư pháp, phấn đấu làm cho nhân dân Cảm nhận sự công bằng và công lý trong các vụ án xét xử. Về “Ý kiến ​​về tăng cường xây dựng pháp quyền ở nông thôn”, Tổng bí thư chỉ rõ cần giáo dục, hướng dẫn đội ngũ cán bộ nông thôn và quần ch…▲-úng giải quyết công việc đúng pháp luật, tìm đến pháp luật khi gặp khó khăn, vướng mắc, giải quy□■▪△ết mâu thuẫn, dựa vào pháp luật, tích cực phát huy pháp quyền trong xây dựng nông thôn. Về “Kế hoạch cải cách hệ thống xem xét lại hành chính”, Tổng bí thư đề xuất thực hiện k■○▷▪ế hoạch cải cách hệ thống xem xét lại hành chính, tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực xem xét lại hành chính, th◁-úc đẩy việc sửa đổi các luật và quy định liên quan, phát huy hết lợi th●▼◆▼ế của hệ thống để xem xét lại hành chính công bằng, hiệu quả, thuận tiện cho người dân và giải quyết tranh chấp hành chính. Vai trò của kênh chính.

 Nâng cao hiệu quả quản trị

 Nâng cao hiệu quả của nhà nước pháp quyền để thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị là một trọng tâm quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền của Trung Quốc.

 Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ ▽◆18, Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã nắm chắc toàn diện “xây dựng hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”, đ◁◇ồng thời nắm chắc hiệu quả của việc cải tiến pháp quyền, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị. Tuân thủ sự kết hợp giữa thiết kế cấp cao nhất và thực hành pháp quyền, đ●◆▪ồng thời phát huy tốt hơn vai trò của nhà nước pháp quyền trong việc đảm bảo nền tảng, ổn định kỳ vọng và mang lại lợi ích lâu dài. Sử dụng "danh sách quyền hạn" và "danh sách trách nhiệm" để làm rõ ranh giới quyền hạn và trách nhiệm của chính phủ, đồng thời th◇□úc đẩy việc thực hiện cải cách "phân quyền, quy định và phục vụ"; tăng cường bảo vệ quyền tài sản của tư pháp, tạo môi trường kinh doanh trong sạch và có đạo đức theo pháp quyền ... Nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc ngày càng được phát hành Sức sáng tạo và sức sống mãnh liệt đã đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững, lành mạnh của kinh t◁-●▼ế - xã hội, hiệu lực của Nhà nước pháp quyền trong việc thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị được nâng cao.

 Hiện nay, thắng lợi của công cuộc xây dựng xã hội khá giả về mọi mặt của Trung Quốc đã ở trong tầm mắt, chặng đường mới xây dựng một nước hiện đại xã hội chủ nghĩa sắp bắt đầu, và xây dựng nhà nước pháp quyền cũng đang đứng trước những mục tiêu và nhiệm vụ mới. Trong bài viết quan trọng này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra những yêu cầu rõ ràng và những nguyên tắc quan trọng đối với mục tiêu trung và dài hạn của xây dựng nhà nước pháp quyền: “Cần xem xét toàn diện tình hình quốc tế và trong nước, quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, nhu cầu của người dân đối với nhà nước pháp quyền, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị. Các yêu cầu được phối hợp với nhau, và bốn nhiệm vụ trọng tâm được đề ra là “không ngừng cải tiến thi◁•ết kế cấp trên, liên tục đổi mới và đi sâu vào thực tiễn quản lý đất nước theo pháp luật”.

 Đầu tiên là đẩy nhanh việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật cần thi▲○◁ết cho quản trị quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân về cuộc sống tốt đẹp hơn. “Pháp luật thay đổi theo thời gian để quản lý và điều hành theo thế giới dẫn đến công đức.” Với sự phát triển của thời đại và ti◁▪■▲ến bộ của cải cách, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia ngày càng đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với một hệ thống pháp luật khoa học và hoàn chỉnh. Tổng Bí thư Tập Cận Bình yêu cầu rõ ràng, trên cơ sở kiên trì và hoàn thiện các hệ thống cơ bản, hệ thống cơ bản, hệ thống quan trọng đã được thực tiễn xác lập và kiểm chứng, cần tập trung vào những lỗ hổng và mâu thuẫn của hệ thống pháp luật, lập kế hoạch tổng thể và th○□…úc đẩy cải cách tổng thể. Bãi bỏ mọi công việc và đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cần thiết cho quản trị quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân về cuộc sống tốt đẹp hơn.

 Thứ hai là phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả, uy tín của việc thực thi pháp luật và tư pháp. “Chìa khóa để quản lý đất nước nằm ở sự công bằng và liêm chính.” Chỉ khi việc thực thi pháp luật, công bằng, hiệu quả và thẩm quyền mới thực sự phát huy tác dụng của nhà nước pháp quyền trong quản trị quốc gia. Để điều hành đất nước hoàn toàn theo pháp luật, chúng ta phải ch-◆◆ú trọng bảo đảm và thúc đẩy công bằng và công bằng xã hội, lấy công bằng và công lý làm huyết mạch của công tác hành pháp và tư pháp. Tổng Bí thư Tập Cận Bình yêu cầu tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách toàn diện hệ thống tư pháp, thúc đẩy việc thực thi pháp luật nghiêm minh, chuẩn mực, công bằng và văn minh, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả, uy tín của thực thi pháp luật và công lý, chuyển hóa tốt hơn những ưu điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thành nền quản trị quốc gia hiệu quả.

 Thứ ba là đưa nhà nước pháp quyền trở thành niềm tin của toàn dân. “Điều luật quan trọng nhất trong tất cả các điều luật không được khắc trên đá cẩm thạch, cũng không phải trên đ△…○○ồng h△▪ồ bằng đồng, mà phải ghi khắc trong lòng công dân.” Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng dẫn lời của Rousseau để làm rõ: phải dùng luật. Vai trò đòi hỏi toàn xã hội phải tin vào luật pháp. Trong bài báo quan trọng này, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm: "Việc xây dựng nhà nước pháp quyền cần có sự tham gia của toàn xã hội. Chỉ khi toàn dân tin tưởng vào nhà nước pháp quyền và thực thi pháp quyền thì đất nước và đời sống xã hội mới thực sự vận hành theo đường lối của nhà nước pháp quyền". Về câu hỏi, Tổng Bí thư đưa ra 3 yêu cầu hết sức xác đáng: Thứ nhất, cán bộ lãnh đạo các cấp phải nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền, đi đầu trong việc tôn trọng pháp luật và tuân thủ pháp luật, làm gương cho hệ thống thực hiện. Thứ hai là tăng cường công tác phổ biến pháp luật, phát huy tinh thần nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố khái niệm pháp quyền cho toàn dân, hoàn thiện hệ thống công vụ, củng cố nền tảng xã hội pháp quyền. Thứ ba là tuân thủ sự k★…●☆ết hợp giữa quản lý đất nước theo pháp luật và quản lý đất nước bằng đạo đức, lồng ghép các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa vào nhà nước pháp quyền, hoàn thiện cơ chế xây dựng liêm chính lâu dài, tăng hình phạt đối với các hành vi như thiếu đạo đức công vụ, thiếu liêm chính, phấn đấu hình thành thuần phong mỹ tục, trật tự xã hội. 。

 Thứ tư là duy trì vững chắc trật tự quốc tế và hệ thống quốc tế với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc là cốt lõi. Trong bài báo quan trọng này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã kết hợp lịch sử và thực tế để làm rõ sức mạnh của Trung Quốc và trách nhiệm của Trung Quốc. Nhìn lại lịch sử, Tổng Bí thư chỉ rõ “Cách đây hơn 60 năm, chúng ta đã đưa ra Năm nguyên tắc chung sống hòa bình, được cộng đồng quốc t-△-ế thừa nhận và ủng hộ, trở thành chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế và nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc t▲○ế.” Nhìn từ thực tế, Tổng bí thư chỉ rõ “ Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng tôi đã đưa ra khái niệm th■▷úc đẩy xây dựng cộng đ■▲☆◁ồng vì tương lai chung cho nhân loại, điều này đã được tất cả các bên hoan nghênh và đánh giá cao và đã được đưa vào một loạt nghị quyết của Liên hợp quốc. " Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư nêu rõ, cần tận dụng xu th△◁▷…ế, đi theo xu th◇☆ế để duy trì vững chắc trật tự quốc tế và hệ thống quốc tế với mục đích và tôn chỉ của Hiến chương Liên hợp quốc làm cốt lõi, đóng góp trí tuệ và giải pháp của Trung Quốc vào công cuộc cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu.

 Đến năm 2035, về cơ bản sẽ đạt được "việc hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị, sự tham gia bình đẳng của người dân và quyền phát triển bình đẳng được bảo đảm đầy đủ và một quốc gia được cai trị bằng pháp luật, một chính phủ cai trị bằng pháp luật và một xã hội được cai trị bằng pháp luật". Kế hoạch xây dựng nhà nước pháp quyền do Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 1=○9 vạch ra là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài và gian khổ, đồng thời cũng là một thay đổi sâu sắc và có ý nghĩa xã hội. Với sự lãnh đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt và sự chỉ đạo khoa học tư tưởng của Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới, pháp quyền ở Trung Quốc trong thời kỳ mới chắc chắn sẽ tiếp bước cho chặng đường mới xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện và xây dựng nhiều hơn nữa sự trẻ hóa vĩ đại của dân tộc Trung Quốc. Bảo vệ pháp lý mạnh mẽ! [Chỉnh sửa: Wang Shiyao]bạch thủ đề miễn phí

bạch thủ đề miễn phíBảo đảm cơ bản nhất, ổn định nhất và đáng tin cậy nhất cho sự cai trị của Trung Quốcsoi cầu miền bắc 3sHaslem thông báo rằng anh ấy sẽ tiếpụchi đấ

Dịch vụ tin tức Trung Quốc, Nam Kinh, ngày 1 tháng 11 (Phóng viên Shen Ran) Ngày 31 tháng 10 là ngày kỷ niệm đầu tiên Nam Kinh được bầu chọn thành công là "Thủ đô văn học" đầu tiên của Trung Quốc trên thế giới. Đêm đó, đại diện của giới văn học và nghệ thuật, đại diện sinh viên đại học và đại diện tổ chức đọc sách đã tập trung tại "Đêm văn học" năm 2020 để chứng kiến ​​sự trở lại của "Tuổi trẻ" ở Nam Kinh, "Thủ đô". Vào ngày 31 tháng 10 năm 2019, UNESCO chính thức thông báo rằng Nam Kinh đã được UNESCO lựa chọn "Mạng lưới các thành phố sáng tạo", trở thành "Thủ đô văn học" đầu tiên của Trung Quốc trên thế giới. Trong năm qua, Nam Kinh, một thành phố cổ kính đã trỗi dậy từ khói bụi và ánh sáng của lịch sử, đã cam kết làm sáng tỏ "văn hóa" nghìn năm tuổi của Nam Kinh và định hình lại

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='egq84'></tfoot>

   <i id='6so4'><tr id='y02q'><dt id='4o40'><q id='saw0y'><span id='f51v'><b id='0es44'><form id='bh5z'><ins id='g284o'></ins><ul id='m8gau'></ul><sub id='em0s'></sub></form><legend id='60q8s'></legend><bdo id='62m86'><pre id='gii48'><center id='OaFl'></center></pre></bdo></b><th id='0mkw'></th></span></q></dt></tr></i><div id='80qkg'><tfoot id='wua62'></tfoot><dl id='lrl1'><fieldset id='cgk4s'></fieldset></dl></div>
   <legend id='0kg6o'><style id='wa8e'><dir id='gmke4'><q id='uo46y'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>